Пошук

ЗАЯВА Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 28.02.2024 14:54
Кількість переглядів: 44

 

ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

«Детальний план території земельної ділянки площею 4,000 га (кадастровий номер 1821155100:05:001:0435), розташованої за межами населених пунктів на території Хорошівської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області»

 

  1. Замовник СЕО

Замовником проекту містобудівної документації є Хорошівська селищна рада Житомирського району Житомирської області, місцезнаходження – юридична адреса: 12101, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Хорошів, вул. Героїв України, буд. 13, код ЄДРПОУ 04344587, електронна адреса: 04344587@mail.gov.ua.

Платник – Шумський Валентин Валентинович.

 

  1. Вид та основні цілі ДДП, його зв'язок з іншими документами державного планування

Містобудівна документація «Детальний план території земельної ділянки площею 4,000 га (кадастровий номер 1821155100:05:001:0435), розташованої за межами населених пунктів на території Хорошівської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо будівництва об’єкту в межах проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до ст. 19 п. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами на території Хорошівської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області з урахуванням державних і регіональних інтересів.

 

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Враховуючи п. 3 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», в якому йдеться про видобувну промисловість, а саме: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням.

Ділянка Ілона родовища габро «Рудня Шляхова» розташована на території земельних ділянок №1821155100:05:001:0435 (4,000 га), №1821155100:05:001:0321 (5,3327 га).

За проектною документацією даного детального плану території, земельна ділянка площею 4,0 га буде мати цільове призначення 11.01 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами» (згідно із класифікацією видів цільового призначення земель, додаток 59 Постанови КМУ від 17.10.2012р. №1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру").

Об’єкти культурно-побутового обслуговування в межах ділянки проектування ДПТ не передбачені.

Детальним планом передбачається розміщення таких основних будівель і споруд: гірнича виробка (кар’єр).

Параметри кожного проектного об’єкту у випадку його відхилення від рішення детального плану території (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) визначається ескізними намірами забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з рішенням ДПТ. У випадку необхідності, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому чинним законодавством порядку.

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території розміщення гірничої виробки (кар’єра) на земельній ділянці приватної власності загальною площею 4,0 га (кадастровий номер 1821155100:05:001:0435).

 

  1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Стратегічна екологічна оцінка ДПТ враховуватиме ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунтів, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини, у тому числі вторинні, кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- та довгострокові, постійні й тимчасові, позитивні та негативні, а також взаємодію цих факторів. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: атмосферне повітря; клімат і мікроклімат; відходи; водні ресурси; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); біорізноманіття, стан фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.

Атмосферне повітря. Викиди забруднюючих речовин при проведенні видобувних, розкривних, розвантажувально-навантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної техніки, автотранспорту та в процесі їх обслуговування. Загальний вплив проектованого об’єкту на якість повітря є незначним.

Клімат та мікроклімат. Негативних впливів не передбачається. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

Відходи. При умові належного тимчасового зберігання відходів у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки, їх сортування та передачі спеціалізованим підприємствам, забезпечується безпечний рівень впливу на навколишнє середовище.

Водне середовище. Вплив на поверхневі та підземні води в результаті відкритих гірничих робіт відсутній. Об’єкт знаходиться за межами прибережних захисних смуг водних об'єктів. Скидання забруднених стічних вод у поверхневі водні об’єкти не передбачається.

Геологічне середовище та ґрунти. Порушення земної поверхні та зміни ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих робіт. Негативний вплив відсутній.

Рослинний та тваринний світ, об’єкти природно-заповідного фонду. Ділянка проектованого будівництва передбачається в межах території, на якій відсутні природні комплекси, об’єкти природно-заповідного фонду, ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин тощо.

Соціальне та техногенне середовища. Експлуатація та будівництво об’єкту не буде спричиняти негативного впливу на стан здоров’я населення на прилеглій території. Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації проектного об’єкту не погіршаться.

Взаємодія із місцевим населенням матиме позитивний характер, так як будуть створені додаткові робочі місця. Крім того, населені пункти отримають додаткове фінансування для вирішення проблем та реалізації важливих для громад проектів.

В період видобувних робіт джерелами шуму будуть кар’єрна техніка та автотранспорт. Під час експлуатації об’єкту планованої діяльності шумове навантаження на прилеглі до об’єкту території допустиме.

б) для територій з природоохоронним статусом. Територій, які мають статус природно-заповідних об’єктів, безпосередньо на ділянці та поряд з нею, немає. Смарагдова мережа на ділянці та поряд з нею відсутня.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Транскордонні наслідки відсутні.

 

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) немає. Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

 

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території земельної ділянки площею 4,000 га (кадастровий номер 1821155100:05:001:0435), розташованої за межами населених пунктів на території Хорошівської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області»» є системний підхід. З метою сприяння досягненню сталого розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного ДПТ будуть використані такі методи: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання; економіко-математичні методи, моделювання; інформаційні; прогнозування; соціо-екологічні методи. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності): інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДПТ; статистичну інформацію щодо району планованої діяльності; дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.); дані топографічних та геологічних вишукувань; діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду; комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря; іншу доступну інформацію.

 

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

д) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу під час провадження планованої діяльності, згідно вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»; на здоров'я населення згідно вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів.

 

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.

У складі містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки площею 4,000 га (кадастровий номер 1821155100:05:001:0435), розташованої за межами населених пунктів на території Хорошівської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області», буде розроблений розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та бути прирівняним до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Протягом 10 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Хорошівської селищної ради громадськість має право надати зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації – «Детальний план території земельної ділянки площею 4,000 га (кадастровий номер 1821155100:05:001:0435), розташованої за межами населених пунктів на території Хорошівської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області»

Зауваження та пропозиції подаються з 28.02.2024 по 08.03.2024 до Хорошівської селищної ради за адресою:

12101, Житомирська область, Житомирський район, смт. Хорошів, вул. Героїв України, буд. 13.

Електронна адреса: 04344587@mail.gov.ua.

Сайт https://horoshihv-rada.gov.ua/structure/


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь