https://zhtrda.zht.gov.ua/novyj-termin-dii-tsyfrovoho-covid-sertyfikativ-v-dii/