Велике будівництво на Житомирщині: завершено капітальний ремонт дороги у смт Нова Борова

http://zhytomyr-rda.gov.ua/velyke-budivnytstvo-na-zhytomyrshchyni-zaversheno-kapitalnyj-remont-dorohy-u-smt-nova-borova/

Неля Ковалюк: Реконструйована за програмою «Велике будівництво» Пулинська школа – це приклад безбар’єрного освітнього простору

http://zhytomyr-rda.gov.ua/nelia-kovaliuk-rekonstrujovana-za-prohramoiu-velyke-budivnytstvo-pulynska-shkola-tse-pryklad-bezbar-iernoho-osvitnoho-prostoru/

Транспортна розв’язка поблизу Бердичева розвантажить напрямок на новому маршруті Київ – Кишинів

http://zhytomyr-rda.gov.ua/velyke-budivnytstvo-na-zhytomyrshchyni-transportna-rozv-iazka-poblyzu-berdycheva-rozvantazhyt-napriamok-na-novomu-marshruti-kyiv-kyshyniv/