ПОЛОЖЕННЯ про відділ освіти Хорошівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Хорошівського  району Житомирської області

Дата: 03.10.2019 10:34
Кількість переглядів: 982

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ освіти (надалі - Відділ) є виконавчим органом Хорошівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Хорошівського району Житомирської області, створюється селищною радою, підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та „Про  дошкільну освіту” ,  іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  наказами МОН,  рішеннями селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

1.4. Юридична адреса Відділу: 12101, Житомирська область, Хорошівський район, смт Хорошів, вулиця Героїв України,13.

ІІ. МЕТА ВІДДІЛУ

2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади.

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

1)  Здійснює реалізацію державної політики та політики селищної ради в сфері освіти;

2)  Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

3) Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

4) Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію;

- атестацію навчальних закладів;

5)  Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти;

6) Готує проекти розпорядчих актів селищної ради, її виконавчих органів і селищного голови, в т.ч. нормативного характеру.

7) Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

8)  Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті селищної ради.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

1) Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України;

2) Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3) Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції :

1)  Забезпечує, в межах визначених законодавством, дотримання прав членів територіальної громади в сфері освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів;

2)  Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3) Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти;

4) Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови, як державної, в навчальних закладах і установах освіти;

5) Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

6) Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

7) Розробляє i подає на розгляд селищної ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти;

8) Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

9) Забезпечує виконання рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

10) Аналізує стан освіти, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання селищної програми розвитку освіти;

11)  Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

12)  Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання;

13) Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації, екстерном;ЗНО;

14) Проводить атестацію педагогічних працівників і керівників навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

15) Здійснює атестацію навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території громади, оприлюднення результатів атестації;

16) Вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

17) Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню;

18) Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля;

19) Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

20)  Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

21)  Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя;

22)  Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

23) Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

24)  Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі;

25)  Координує роботу селищного методичного кабінету, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації , професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

26)  Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та затверджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

27) Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів;

28) Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

29)  Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

30) Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах;

31) Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

32) Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

33) Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України;

34) Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

35)  Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо ефективності їх роботи відповідно до компетенції Відділу;

36) Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем;

37) Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

38) Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;

39) Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

40) Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

41) Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів селищного бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел;

42)  Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 

3.4. Відділ має право:

1)  Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів;

2) Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

3) Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

4) Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі;

5) Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

6) Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.5. Відділ освіти під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

IV. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис відділу освіти затверджує голова селищної ради за пропозиціями начальника відділу освіти відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

4.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником відділу.

4.3. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду за конкурсом і звільняється з посади селищним головою одноосібно.

Особа, яка призначається на посаду повинна мати відповідну вищу освіту, стаж роботи в органах виконавчої влади чи місцевого самоврядування не менше ніж 3 роки або стаж  керівної роботи в галузі освіти не менше 5 років.

5.2. Начальник Відділу:

1)  Здійснює керівництво діяльністю Відділу;

2) Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

3) Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами;

4) Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

5) Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі;

6) Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу за погодженням селищного голови, а також керівників навчальних закладів і установ освіти, педагогічних працівників, відповідно до чинного законодавства, погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника приватного навчального закладу;

7) Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

VI. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1 Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, які виділені на його утримання.

6.2 Джерелами фінансування Відділу є: кошти селищного бюджету; інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

6.3 Майно, яке може знаходитись на балансі Відділу є комунальною власністю селищної ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

6.4. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5.  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої плати, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ним осіб.

6.6.  У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення передбачено передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи.

VIІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії селищної ради у встановленому законом порядку.

7.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією селищної  ради.

 

 

Секретар ради                                                                                                      В.Й. Грозовський


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь