A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Хорошівська громада
Житомирська область, Житомирський район

Постійні депутатські комісії

Безымянный

УКРАЇНА

ХОРОШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

перша сесія восьмого  скликання

 

від 30.12.2016 р.                              №17

 

 

Про затвердження положення про постійні комісії селищної ради восьмого скликання

 

 

          Відповідно до пункту 13, статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада

ВИРІШИЛА:

                                                   

          1. Затвердити положення про постійні комісії Хорошівської селищної ради восьмого скликання згідно з додатком.

 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Грозовського В.Й. та голів постійних комісій.

  

 

 

 

 

Селищний голова                                                В.В.Столярчук   

 

 

                                                                                                  Додаток

до рішення селищної ради від 30.01.17 №17

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Хорошівської селищної ради  

восьмого скликання

 

Розділ 1. Загальні положення.

 

1. Постійні комісії Хорошівської селищної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

          Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

          2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

          Перелік постійних комісій, їх кількісний і персональний склад визначається радою з урахуванням побажань депутатів.

          Протягом строку повноважень селищна рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати наявні, вносити зміни до назви і складу утворених комісій та предмету їх відання.

          3. До складу постійних комісій не може входити секретар ради. Члени комісії зобов’язані брати участь в роботі постійної комісії, до складу якої вони входять. Депутат селищної ради може бути членом лише однієї постійної комісії.

          4. У роботі постійної комісії можуть брати участь депутати селищної ради, які не входять до складу даної комісії, з правом дорадчого голосу.

          5. Діяльність постійних комісій координує секретар ради.

          6. Депутати працюють в комісіях на громадських засадах.

          7. Постійні комісії будують свою роботу на принципах верховенства права, законності, гласності, їх рівноправності, доцільності, функціональності, плановості, колегіальності, вільного обговорення і вирішення питань.

          8. У своїй роботі постійні комісії селищної ради керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Хорошівської селищної ради та цим Положенням.

 

 

 

Розділ 2. Повноваження постійних комісій.

 

          9. Постійні комісії селищної ради своєю роботою сприяють ефективній роботі селищної ради.

          10. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають:

– проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку селища, селищного бюджету, звіти про їх виконання;

 • вивчають і готують питання, які вносяться на розгляд ради;

– розробляють проекти рішень ради та готують висновки з питань, які належать до відання комісії;

– за дорученням селищної ради, селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою здійснюють вивчення і перевірку діяльності підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відома ради, незалежно від форм власності підприємств, установ та організацій, готують за результатами перевірок рекомендації на розгляд їх керівників, селищної ради або виконавчого комітету селищної ради;

          – здійснюють контроль за виконанням рішень селищної ради, її виконавчого комітету;

          – виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

          – забезпечують розгляд звернень, які надійшли в постійну комісію;

          – вирішують інші питання у встановленому законом порядку.

          11. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують висновки з цих питань.

          12. Постійні комісії селищної ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право:

          – отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;

          – одержувати від посадових осіб, яким адресовані рекомендації постійних комісій, у встановлений ними строк повідомлення про їх розгляд та вжиті заходи;

          – в порядку контролю за виконанням рішень ради заслуховувати на своїх засіданнях повідомлень заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальників відділів та інших виконавчих органів ради, керівників підприємств, об’єднань, установ та організацій, вносити пропозиції з цих питань на розгляд селищної ради та її виконавчих органів;

          – вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання ради;

 • виступати з доповідями та співдоповідями на сесіях селищної ради.

13. Постійні комісії при здійсненні повноважень взаємодіють з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами, які зобов’язані сприяти комісіям у здійсненні покладених на них повноважень, реагувати відповідно до закону на їх звернення та рекомендації;

          14. Постійні комісії зобов’язані:

          – якісно здійснювати розгляд питань, що належать до їх відання;

          – періодично звітувати перед селищною радою про свою роботу;

          – своєчасно виконувати доручення ради, селищного голови, секретаря ради та інформувати їх про проведену роботу;

          – здійснювати контроль за виконанням прийнятих рекомендацій;

          – вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, своєчасно розглядати листи і звернення громадян та надавати відповіді.

 

Розділ 3. Функціональна спрямованість роботи постійних комісій.

 

 

3.1.ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ДЕПУТАТСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ ТА ЗАКОННОСТІ

– бере участь у розробці заходів щодо забезпечення законності, охорони порядку, прав та інтересів громадян, їх правової освіти;

– здійснює контроль за відповідністю чинному законодавству рішень, прийнятих селищною радою, виконавчим комітетом селищної ради та розпоряджень селищного голови;

– аналізує та перевіряє в установленому порядку дотримання законності в діяльності відділів, інших виконавчих органів селищної ради, а також підприємств, установ та організацій комунальної власності;

– готує рекомендації до проектів рішень селищної ради з питань, що належать до відання комісії;

– у порядку контролю вивчає і розглядає питання про ефективність роботи органів та формувань по охороні громадського порядку;

– перевіряє стан організації прийому громадян депутатами селищної ради, своєчасність розгляду звернень;

– розглядає пропозиції депутатів та постійних комісій щодо вдосконалення Регламенту селищної ради та Положення про постійні комісії селищної ради, вносить їх на розгляд;

– дає пояснення депутатам селищної ради, іншим учасникам пленарного засідання селищної ради щодо застосування положень Регламенту селищної ради;

– попередньо розглядає заяви депутатів про дострокове припинення депутатських повноважень;

– сприяє розробці Правил благоустрою території селища Хорошів та сіл обєднаної територіальної громади, забезпечення в ньому чистоти і порядку та прийняттю Правил торгівлі на ринках, Правил додержання тиші в громадських місцях, Порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, Правил тримання собак і котів;

– за дорученням ради готує рекомендації з питань, пов'язаних із депутатською діяльністю, заслуховує повідомлення депутатів про їх роботу в раді, про виконання ними депутатських обов'язків, рішень та доручень ради і постійних комісій;

– здійснює в установленому порядку захист трудових прав депутатів селищної ради у випадку звільнення депутата з займаної посади за основним місцем роботи, сприяє їх працевлаштуванню;

– розглядає питання, пов'язані з гарантією депутатської діяльності;

– слідкує за дотриманням депутатами норм етики та моралі, розглядає скарги на депутатів, виносить на розгляд ради питання про невиконання депутатами своїх обов'язків, порушення норм депутатської етики;

–  у порядку контролю вивчає і розглядає питання щодо конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками з боку виборних,  посадових осіб та депутатів селищної ради, надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання  дій передбачених вимогами частини першої статті  59-1  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».    

 

3.2.ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ

ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТУ

– попередньо розглядає внесені виконавчим комітетом селищної ради на затвердження програми та плани соціально-економічного та культурного розвитку,  розвитку селища, селищний бюджет, звіти про їх виконання, вносить свої пропозиції;

– здійснює контроль за діяльністю виконавчого комітету селищної ради з питань планування, бюджету та фінансів;

– веде роботу щодо виявлення господарських резервів, додаткових надходжень до бюджету селища, посиленню режиму економії по використанню бюджетних коштів, комунального майна та інших ресурсів, розробляє та надає рекомендації з цих питань для виконання виконавчими органами селищної ради. Попередньо розглядає плани та проекти рішень, які пов'язані з розпорядженням майном комунальної власності, що можуть впливати на формування селищного бюджету;

– надає пропозиції селищній раді з питань встановлення місцевих податків і зборів, розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством та надання відповідно до чинного законодавства пільг по їх сплаті;

– активно сприяє в розробці нових Правил благоустрою території селища Хорошів та 41- ого села обєднаної територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку та прийняттю Правил торгівлі на ринках, Правил додержання тиші в громадських місцях, Порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, Правил тримання собак і котів. 

 

3.3.ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

          – надає рекомендації стосовно надання дозволу на проектування та спорудження об'єктів, виділення земельних ділянок для цих цілей;

          – розглядає питання та готує висновки щодо вилучення, надання в користування та передачу у приватну власність земельних ділянок згідно з чинним законодавством, погоджує проекти землеустрою;

          – надає пропозиції щодо використання та забудови земельних ділянок на території ради;

          – надає пропозиції щодо благоустрою території, забезпечення в селищі належного санітарного стану;

          – сприяє в розробці Правил благоустрою території селищата сіл ОТГ, забезпечення в них чистоти і порядку та прийняттю Правил торгівлі на ринках, Правил додержання тиші в громадських місцях, Правил тримання собак і котів;

          – здійснює контроль за охороною та використанням пам'яток історії і культури, паркових і садибних комплексів;

          – організовує та контролює роботу, пов'язану із створенням і веденням земельного кадастру;

          – розглядає відповідно до законодавства скарги з питань регулювання земельних відносин та надає свої пропозиції;

          – здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства та виконанням проектів і схем землеустрою;

          – надає рекомендації щодо затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;

          – здійснює контроль за станом збирання, транспортування, утилізації та знешкодження відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

          – здійснює контроль в установленому законом порядку за діяльністю виконавчого комітету селищної ради в питаннях регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

          – бере участь у підготовці і вносить на затвердження ради проекти селищних програм охорони довкілля;

          – сприяє в організації благоустрою селища, залучає на договірних засадах з цією метою кошти, трудові і матеріально-технічні ресурси підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснює контроль за станом благоустрою виробничих територій, організацій озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

          – контролює організацію охорони водоймищ і атмосферного повітря від забруднення стічними водами та викидами промислових, комунально-побутових підприємств;

          – сприяє у проведенні заходів щодо озеленення селища, створення парків, садів, скверів.  

 

3.4. ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

НАСЕЛЕННЯ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ 

– здійснює контроль за діяльністю виконавчого комітету селищної ради по забезпеченню конституційних прав громадян на охорону здоров'я, медичну допомогу, соціальний захист та освіту;

– здійснює контроль за станом медичної допомоги населенню, проведенням санітарно-профілактичних заходів, забезпечення належного санітарного стану місць масового відпочинку громадян;

– бере участь в організації санітарно-освітньої роботи серед населення;

– здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо багатодітних сімей, одиноких матерів та інвалідів;

– стежить за дотриманням встановлених законом пільг інвалідам війни, АТО і праці, сім'ям військовослужбовців, загиблих воїнів, учасників АТО і партизанів, учасникам бойових дій, пенсіонерам, іншим категоріям громадян, які потребують соціальної захищеності, різних груп населення від безробіття, слідкує за їх виконанням;

– здійснює контроль за дотриманням актів по охороні праці;

– сприяє у вирішенні питань, пов'язаних з підготовкою навчальних, дошкільних та позашкільних закладів до нового навчального року, зміцненню їх матеріально-технічної бази, створенню належних умов для навчання і виховання дітей;

– всіляко сприяє участі підприємств, об'єднань, установ, організації всіх форм власності в забезпеченні ними матеріальної бази навчальних закладів;

– сприяє в організації дозвілля учнів, вживає заходів до організованого проведення канікул, літнього оздоровлення дітей;

– здійснює контроль за роботою закладів культури у проведенні ними культурно-освітньої роботи серед населення;

– слідкує за охороною та відродженням пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

– сприяє роботі творчих спілок, інших громадських організацій, які діють у сфері культури, фізкультури і спорту, роботі з молоддю;

– здійснює контроль за роботою виконавчих органів по запобіганню бездоглядності неповнолітніх, попередженню насильства над дітьми та жорстокого ставлення до них, захисту прав неповнолітніх;

– сприяє у військово-патріотичному вихованні населення;

– сприяє в забезпеченні конституційних прав громадян на свободу світогляду і віросповідання;

– здійснює контроль за дотриманням законодавства про мову;

– розглядає питання про закриття, передачу та перепрофілювання навчально-виховних закладів селищної ради, надає рекомендації.

 

3.5. ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ,

ЗВ'ЯЗКУ ТА УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

– попередньо розглядає програми соціально-економічного розвитку, підприємств житлово-комунального господарства, контролює хід їх виконання;

– здійснює контроль за діяльністю виконавчого комітету селищної ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості та зв'язку в рамках чинного законодавства;

– попередньо розглядає проекти і плани підприємств і організацій, які належать до комунальної власності, вносить до них зауваження і пропозиції, здійснює контроль за їх виконанням;

– перевіряє в межах своїх повноважень роботу відповідних підприємств, установ і організацій, розташованих на території селищої ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд селищної ради;

– сприяє розширенню житлового будівництва, наданню допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті, створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрації таких об'єднань;

– здійснює контроль за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства, здійснює контроль за обліком громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

 • сприяє в розробці Правил благоустрою селища та сіл обєднаної територіальної громади, забезпечення в ньому чистоти і порядку;

– розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян щодо поліпшення роботи комунального підприємства з питань забезпечення житла тепловою і електричною енергією, водопостачанням і водовідведенням;

– вносить пропозиції щодо організації місцевих ринків, ярмарків, сприяє розвитку всіх форм торгівлі;

 • вивчає і допомагає виконавчим органам забезпечити утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховань та їх охорони;

– вивчає питання та надає рекомендації селищній раді і виконавчому комітету щодо відчуження та передачі відповідно до закону комунального майна, передачі іншим органам окремих повноважень по управлінню цим майном, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

            –  залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації, що не належать до комунальної власності територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку, ведення індивідуального житлового будівництва.          

 

Розділ 4. Організація роботи постійних комісій.

          1. Постійні комісії селищної ради організують свою роботу відповідно до Регламенту Хорошівської селищної ради та цього Положення.

          2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які проводяться відповідно до затверджених комісіями планів, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини депутатів від загального складу комісії.

          3. Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії. У разі його відсутності або неможливості ним з інших причин виконувати свої повноваження, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар, які обираються на першому засіданні комісії.

          4. У разі неможливості прибуття на засідання, член комісії завчасно повідомляє про це голову постійної комісії.

          5. Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови або секретар.

          6. За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують рекомендації. Рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем.

          7. Протокол засідання постійної комісії підписується головою і секретарем комісії.

          8. Для підготовки запланованих питань постійні комісії можуть створювати підготовчі і робочі групи з числа депутатів, з залученням спеціалістів, представників органів влади, громадських організацій.

          9. У залежності від характеру питання комісії можуть проводити перевірки виконання конкретних рішень чи законодавчих актів, а також організовувати огляди, рейди та інше. По закінченню перевірки складається довідка.

          10. Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, селищного голови та секретаря ради розглядатися спільно. Спільні засідання веде один із голів цих комісій за взаємним погодженням. Рекомендації з питань, які розглядаються на спільних засіданнях, приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії і підписуються головами відповідних комісій.

          11. У роботі постійних комісій можна використовувати виїзні засідання, які дають можливість більш повно виявити недоліки, глибоко і всебічно розібратися з обставинами, вивчити громадську думку.

          12. Тривалість засідання комісії залежить від кількості питань, які вона розглядає.

Розділ 5. Засідання постійної комісії.

 

          1. Підготовка засідання постійної комісії – це комплекс організаційно-технічних заходів, що дають можливість депутатам своєчасно вивчити питання, яке буде розглядатись на комісії, всебічно проаналізувати стан справ в галузі, розробити рекомендації.

          2. Період підготовки засідання комісії ділиться на кілька частин.

          2.1. Проведення підготовчих заходів:

          а) вибір питання;

          б) створення робочої групи з підготовки питання до розгляду на комісії;

          в) визначення доцільності та виду перевірки;

          г) визначення доцільності залучення спеціалістів до підготовки питання;

          д) вибір джерел необхідної інформації з питання, яке вивчається.

          2.2. Проведення наради з учасниками робочої групи, на якій здійснюється:

          а) розподіл обов’язків між членами робочої групи по вивченню питання;

          б) інструктування учасників перевірки про особливості роботи, яка передбачається;

          в) визначення строків надання робочих матеріалів;

          г) визначення відповідальних за кінцеву підготовку матеріалів;

          д) визначення посадових осіб, яких необхідно запросити на засідання комісії.

          2.3. Перевірка.

          2.4. Обробка матеріалів, які надійшли в робочу групу:

          а) збір, узагальнення та аналіз одержаних матеріалів;

          б) оформлення підсумкових документів;

          в) підготовка проекту рекомендацій.

          2.5. Засідання постійної комісії:

          а) доповідь про результати проведення роботи члена постійної комісії, який відповідав за підготовку питання;

          б) виступ керівника (представника) підприємства, організації, установи;

          в) обговорення доповіді;

г) вироблення та обговорення рекомендацій;

д) прийняття рекомендацій.

          2.6. Заходи щодо реалізації рекомендацій постійної комісії

          а) доведення рекомендацій комісії до відома зацікавлених організацій та посадових осіб;

          б) організація контролю за ходом виконання рекомендацій комісії;

в) зняття виконаних рекомендацій з контролю.

 

Розділ 6. Розподіл обов’язків між головою, заступником та секретарем постійної комісії.

          На одному з перших засідань постійної комісії розглядається питання про розподіл обов'язків між головою, заступником та секретарем постійної комісії.

Голова постійної комісії:

 1. Організує роботу постійної комісії.
 2. Скликає і веде засідання комісії.

3. Керує складанням планів роботи, розробкою рекомендацій, доповідей та співдоповідей, а також інших документів, які готує постійна комісія.

          4. Дає доручення членам комісії.

          5. Представляє комісію у відносинах з підприємствами, державними та громадськими органами та організаціями.

          6. Організовує роботу по реалізації рекомендацій комісії.

          7. Інформує членів комісії про рішення ради та виконкому, які відносяться до відома комісії.

          8. Слідкує за веденням документації комісії.

          9. За дорученням комісії виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях селищної ради.

          Заступник голови постійної комісії:

 1. Допомагає голові в організації роботи постійної комісії.
 2. Виконує функції голови в разі його відсутності.
 3. Здійснює оперативний контроль за виконанням рекомендацій

комісії.

 1. Організовує проведення масових заходів (оглядів, рейдів,

перевірок).

Секретар постійної комісії:

 1. Допомагає голові в організації роботи комісії.
 2. Виконує функції голови та його заступника в разі їх відсутності.
 3. Повідомляє членів комісії про час проведення засідання комісії.
 4. Запрошує посадових осіб на засідання комісії.
 5. Відповідає за діловодство комісії, веде протокол засідання комісії.

Члени постійних комісій:

          1. Зобов’язані брати участь у діяльності комісій, підготовчих груп, сприяти втіленню в життя рекомендацій комісії, здійснювати контроль за їх виконанням, виконувати доручення комісії.

          2. Користуються ухвальним голосом з усіх питань, які розглядаються комісією, пропонують питання для вивчення і розгляду, беруть участь в їх підготовці та обговоренні.

          3. На час засідань комісії, а також для виконання доручень комісії звільняються від виконання виробничих та службових обов’язків з відшкодуванням їх середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок місцевого бюджету.

          4. За дорученням комісії вивчають на місцях питання, які належать до відання комісії, пропозиції та звернення державних, громадських органів, організацій, громадян, повідомляють про свої висновки, а також виконують інші доручення комісії.

          5. Член постійної комісії, пропозиції якого не підтримані комісією, або котрий не згодний з її рішенням, може викласти свою думку під час обговорення даного питання на сесії чи повідомити про неї в письмовій формі селищного  голову.

Секретар ради                                                             В.Й.Грозовський

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь